विविध

उपत्यकामा थपिए ८१७ जना संक्रमित

उपत्यकामा थपिए ८१७ जना संक्रमित

काठमाडौं । काठमाडौँ उपत्यकामा आज मात्रै थप ८१७ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँका ६४९, ललितपुरका १३२, तथा भक्तपुरका ३६ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर १ हजार ३ सय ५१

१३५१ जना संक्रमित थापिए

१३५१ जना संक्रमित थापिए

काठमाडौ । पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालमा थप १ हजार ३ सय ५१ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या ७४हजार ७ सय ७५ पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सोमबार ७ सय ४२ जना

कार्यसम्पादन मा उत्कृष्ट सांखु प्रभाग प्रमुख पुरस्कृत

कार्यसम्पादन मा उत्कृष्ट सांखु प्रभाग प्रमुख पुरस्कृत

  काठमाडौ । शंखरापुर नगरपालिकाले एक समारोहको आयोजना गरि आफ्नो जिम्मेवारी क्षेत्रमा आफुले निर्भाह गर्नु पर्ने भुमिका इमान्दारिताका साथ निर्बाह गर्दै शान्ति , सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रणमा उल्लेखनीय कार्य गरेको भन्दै प्रहरी निरीक्षक गोबिन्द पन्थीलाई पुरस्कृत गरेको छ ।

कोरोना संक्रमणबाट थप एक स्वास्थ्यकर्मीको मृत्यु

कोरोना संक्रमणबाट थप एक स्वास्थ्यकर्मीको मृत्यु

काठमाडौं । काठमाडौंमा कोरोना संक्रमणबाट थप एक स्वास्थ्यकर्मीको मृत्यु भएको छ । पर्साको जगरनाथपुर गाउँपालिकामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी राम शिकल साहको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय पर्साले जानकारी दिएको छ । नेपालमा कोरोनाबाट स्वास्थ्यकर्मीको मृत्यु भएको यो

sf7df8f}F, @ h]7M
/fi6«klt e08f/Låf/f gLlt tyf sfo{qmd k|:t't
 k|wfgdGqL s]kL zdf{ cf]nL z'qmaf/  ;+;bsf] ;+o'Qm a}7sdf ;/sf/sf]  cfj @)&&÷)&* sf] gLlt tyf sfo{qmd jfrgsf nflu /fi6«klt ljBfb]jL e08f/LnfO{ k|:t't u/]kl5 clejfbg ub}{ . ;/sf/sf] gLlt tyf sfo{qmd ;+o'Qm ;bgdf k]z u/L kfl/t ug]{ ul/G5 . t:jL/M /Tg >]i7÷ /f;;

तेजाबलगायत तीन अध्यादेश जारी

काठमाडौ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा तेजाबलगायत विषयका तीन अध्यादेश आज जारी गर्नुभएको छ । ती अध्यादेशमा तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ(नियमन) , फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही