व्यवसाय

lrKn]9'ªuf, * c;f/M
sf};L v]tL s[ifs yfkf
kf]v/f dxfgu/kflnsf– * df sf};Ldf kmnfPsf] t/sf/L;Fu sf};L v]tL s[ifs ;/:jtL yfkf . tl:a/M hd'gfjiff{ zdf{÷/f;;

कंक्रिट सहरका हराभरा कौसी

पोखरा, । पोखरा महानगरपालिका–८ शिवालय मार्गकी सरस्वती थापा पेशाले स्टाफ नर्स र औषधी व्यवसायी हुनुहुन्छ । तर अचेल उहाँको परिचयमा यो पनि थपिएको छ– ‘एक सफल कौसी खेती किसान ।’ उहाँ पोखरामा पछिल्लो समय यो पछिल्लो परिचयबाट अझ बढी

चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनीको नाफ साढे ५२ करोड

चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनीको नाफ साढे ५२ करोड

रसुवा । चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा ५२ करोड ५६ लाख रुपैया नाफा कमाएको वितिय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । नाफा गत वर्षको भन्दा ३ दशमलव ३ प्रतिशतले थोरै हो । गत वर्ष कम्पनीले ५४ करोड

Uof; pBf]udf cg'udg
ag]kf, & r}tM 
 ahf/df Uof;sf] cefj ePsf] u'gf;f] a9g yfn]kl5 laxLaf/ lhNnf k|zf;g sfof{no sfe|]knf~rf]ssf] g]t[Tjdf 3/]n' tyf ;fgf pBf]u sfof{no / ag]kf gu/kflnsfsf] ;+o'Qm 6f]nLn] ag]kfl:yt ;u/dfyf Uof; pBf]udf cg'udg ub}{ . t:jL/M k]df nfdf÷/f;;

पछिल्लो एक महिनामा तीन अर्ब लगानी भित्रियो

काठमाडौँ, । बन्दाबन्दीको पछिल्लो एक महिनामा विदेशी तथा स्वदेशीको लगानी रहने गरी उद्योगमा पौने रु तीन अर्ब लगानी भित्रिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार एक महिनाका अवधिमा स्वदेशी चार र विदेशी ११ गरी १५ उद्योगमा रु

चौतर्फी दबाबपछि कोरोना बीमा पुनः शुरू

चौतर्फी दबाबपछि कोरोना बीमा पुनः शुरू

काठमाडौं । बजेटको कार्यक्रमलाई नै धज्जी उडाउँदै कोरोना बीमालेख बिक्री स्थगन गर्ने बीमा कम्पनीहरूको निर्णय १२ घन्टा पनि नबित्दै पुनः सुचारू भएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मुख्य प्राथमिकतामा राखेको कोरोना बीमा दायित्व बोझ हुने बहाना देखाउँदै

बन्दाबन्दीमा सर्वाधिक उडान गर्ने नेपाल एयरलाइन्स

बन्दाबन्दीमा सर्वाधिक उडान गर्ने नेपाल एयरलाइन्स

काठमाडौँ,। नेपालमा जारी बन्दाबन्दीको अवधिमा राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) ले सर्वाधिक अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरेको छ । बन्दाबन्दीको दुई महिनाको अवधिमा निगमले (आठ यात्रु चार्टर्ड र सात कार्गो चार्टडसहित) १५ अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरेको छ । जुन